Search
Close this search box.

ประจำเดือนพฤศจิกายน 66

การประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

  • การขับเคลื่อน Smart Campus ของ สจล. (อยู่ระหว่างการจัดทำมติ)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top