Search
Close this search box.

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66

การประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Scroll to Top