Search
Close this search box.

ประจำเดือนมีนาคม 66

การประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Scroll to Top