Search
Close this search box.

ประจำเดือนมกราคม 66

การประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top