คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านกฎหมาย

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

นพดล เภรีฤกษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิถายนอกสถาบัน
อนุกรรมการ

วันชาติ สันติกุญชร

ผู้ทรงคุณวุฒิถายนอกสถาบัน
อนุกรรมการ

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน
เลขานุการ

สิริมา มาตย์นอก

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
สำนักงานอธิการบดี
เลขานุการ

Scroll to Top