Previous
Next

หน่วยงานภายในสำนักงานสภาสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบาย และ ประเมินผล

มติสภาสถาบัน |

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

การประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประจำเดือนมกราคม 66

การประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top