Previous slide
Next slide

หน่วยงานภายในสำนักงานสภาสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบาย และ ประเมินผล

คู่มือกรรมการสภาสถาบัน |

มติสภาสถาบัน |

ประจำเดือนสิงหาคมคม 66

การประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

เรื่องแจ้งทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Scroll to Top