Previous slide
Next slide

หน่วยงานภายในสำนักงานสภาสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบาย และ ประเมินผล

คู่มือกรรมการสภาสถาบัน |

มติสภาสถาบัน |

ประจำเดือนตุลาคม 66

การประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top