คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ

ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

ประธานอนุกรรมการ

นพ.พิชญา นาควัชระ

อนุกรรมการ

รศ.ไว จามรมาน

อนุกรรมการ

Scroll to Top