คณะกรรมการสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ไว จามรมาน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

สุระ เกนทะนะศิล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

สุชาติ เจียรานุสสติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี

อธิการบดี

ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ

ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

เลขานุการสภาสถาบัน

ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์

รองเลขานุการสภาสถาบัน

วรวรรณ สุวรรณกูฏ

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

ศักดิ์ชาย พุทธก้อม

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

Scroll to Top