ประจำเดือนมกราคม67

การประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 12/2566 รับรองผลการเวียนแจ้งขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอเสนอพิจารณาอนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และอนุมัติออกประกาศสถาบัน ดังนี้ 1. (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … 2. (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของคณะกรรมการมูลนิธิแคแสด ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2572 ขอเสนอพิจารณาอนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ดังนี้ 1. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. … 2. (ร่าง) […]

ประจำเดือนมกราคม67 Read More »