Search
Close this search box.

ประจำเดือนมกราคม 67

การประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top