Search
Close this search box.

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 67

การประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้ว

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top