Search
Close this search box.

ประจำเดือนกันยายน 66

การประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top