Search
Close this search box.

ประจำเดือนสิงหาคมคม 66

การประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

เรื่องแจ้งทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง slide the city

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Scroll to Top