Search
Close this search box.

ประจำเดือนกรกฏาคม 66

การประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เรื่องแจ้งทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top