Search
Close this search box.

ประจำเดือนมิถุนายน 66

การประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Scroll to Top