Search
Close this search box.

ประจำเดือนพฤษภาคม 66

การประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Scroll to Top