Search
Close this search box.

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

นายอิทธิพร แก้วทิพย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

เสวต อภัยรัตน์

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ

ปรีชา เลิศกมลมาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย กรรมการ

กมลลักษณ์ อ้นอารี

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย กรรมการ

ฉัตรชัย จรูญพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ

สำนักงานอธิการบดี เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ

นิติกรในสำนักงานนิติการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนั้น ๆ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง และวินัยร้ายแรงของพนักงานสถาบัน
(2) การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาตทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
(3) การร้องทุกข์ในกรณีที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ถือเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(5) พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

Scroll to Top