คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

เสวต อภัยรัตน์

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ

ปรีชา เลิศกมลมาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย กรรมการ

กมลลักษณ์ อ้นอารี

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย กรรมการ

ฉัตรชัย จรูญพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ

สำนักงานอธิการบดี เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ

นิติกรในสำนักงานนิติการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนั้น ๆ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง และวินัยร้ายแรงของพนักงานสถาบัน
(2) การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาตทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
(3) การร้องทุกข์ในกรณีที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ถือเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(5) พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

Scroll to Top