Search
Close this search box.

คณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี

ศิวะ แสงมณี

อุปนายกสภาสถาบัน ประธานกรรมการ

ศ. (กิตติคุณ) นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุระ เกนทะนะศิล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
กรรมการ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
กรรมการ

อนนต์ สิริแสงทักษิณ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
กรรมการ

วรวรรณ สุวรรณกูฏ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
เลขานุการ

ปัทมา สังไวย

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) จัดทำวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี
(2) จัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารงานกับผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและพิจารณาทบทวนปรับปรุงเป็นระยะ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้รายงานผลการบริหารงานของอธิการบดีต่อสภาสถาบันเป็นรายไตรมาส
(3) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานตาม (2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(4) เชิญบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูล
(5) ให้ข้อเสนอแนะอธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสถาบัน และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้สภาสถาบันทราบ
(6) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร
(7) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมายการดำเนินการตาม (1) และ (2) ให้เสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทั้งนี้ การดำเนินการตาม (1) ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ส่วนการดำเนินการตาม (2) และ (3) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

Scroll to Top