Search
Close this search box.

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2566

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะกรรมการได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน  ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Scroll to Top