Search
Close this search box.

ภาพบรรยากาศการประชุมภายในสำนักงานสภาสถาบัน

 

ภาพบรรยากาศการประชุมภายในสำนักงานสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นการถ่ายทอดค่านิยมหลักขององค์กร (Core value) “FIGHT” และวิสัยทัศน์ (Vision) ของสถาบัน “The World Master of Innovation” เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานมีความเข้าใจร่วมกัน

Previous slide
Next slide
Scroll to Top