Search
Close this search box.

การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

26 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2567
กำหนดการในการดำนเนินการสรรหาคณบดี
26 มกราคม 2567
26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567
สำรวจความคิดเห็น
- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี และแบบคำถามที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณานำมาใช้ถามผู้สมัครในวันแถลงวิสัยทัศน์ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ e-office ให้กับบุคลากรคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมส่งข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ

- ส่งหนังสือถึงสาขาวิชาในคณะ ผ่านระบบ e-office เพื่อให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ข้อ 12 (2) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับดังกล่าว
26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2567
- ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของคณะ เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของคณะ รวมถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดีที่ต้องการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2/2567 เรื่องหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ และพิจารณาแบบใบสมัคร แบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบประเมินการแถลงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ
20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร และเอกสารการแถลงวิสัยทัศน์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยวิธีการดังนี้

- สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล council@kmitl.ac.th โดยให้ระบุหัวเรื่อง “สมัครคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” และต้องส่งเอกสารหลักฐานทางอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ในเวลา 16.30 น.
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 329 8242 หรือ โทร. 02 329 8000 ต่อ 2609
21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2567
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2567
- ผู้สมัครตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ แถลงวิสัยทัศน์ เสนอแนวนโยบาย และแผนงานการบริหารคณะครุศาสตร์ฯ (เรียงลำดับตามวันเวลาที่ยื่นใบสมัคร) ท่านละไม่เกิน 15 นาที

- พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสรรหาฯ เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
Scroll to Top