Search
Close this search box.

การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

3 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2566
กำหนดการในการดำนเนินการสรรหาคณบดี
3 กรกฎาคม 2566
4-11 กรกฎาคม 2566
สำรวจความคิดเห็น
- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี คณะศิลปศาสตร์ และแบบคำถามที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณานำมาใช้ถามผู้สมัครในวันแถลงวิสัยทัศน์ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ e-office ให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมส่งข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ (เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาประกอบการสรรหา จึงขอความกรุณาบุคลากรคณะฯ ทุกท่านส่งข้อมูลตามกำหนด)

- ส่งหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาในคณะศิลปศาสตร์ ผ่านระบบ e-office เพื่อให้ภาควิชาเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ข้อ 12 (2) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับดังกล่าว
4-11 กรกฎาคม 2566
17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2566
- ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของคณะฯ รวมถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดีที่ต้องการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

- เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ และพิจารณาแบบใบสมัคร แบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบประเมินการแถลงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์
17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
18 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566
รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร และเอกสารการแถลงวิสัยทัศน์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยวิธีการดังนี้
- สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล council@kmitl.ac.th โดยให้ระบุหัวเรื่อง “สมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” และต้องส่งเอกสารหลักฐานทางอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ในเวลา 16.30 น.
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 329 8242 หรือ โทร. 02 329 8000 ต่อ 3176 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ที่ https : www.council.kmitl.ac.th
18 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566
9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. (เปลี่ยนแปลงจากเดิม 09.00 น.)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2566
- ผู้สมัครตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ แถลงวิสัยทัศน์ เสนอแนวนโยบาย และแผนงานการบริหารคณะศิลปศาสตร์ (เรียงลำดับตามวันเวลาที่ยื่นใบสมัคร) ท่านละไม่เกิน 15 นาที (โดยมี การถ่ายทอดสดการแถลงวิสัยทัศน์)
- พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสรรหาฯ เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. (เปลี่ยนแปลงจากเดิม 09.00 น.)
Scroll to Top