คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา

ศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

อนุกรรมการ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

อนุกรรมการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

ประธานสภาหอการค้าจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

ประธานสภาหอการค้าจังหวัดชุมพรประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

Scroll to Top