Search
Close this search box.

คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน

อนุกรรมการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

อนุกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

Scroll to Top