Search
Close this search box.

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ศ. (กิตติคุณ) นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

อำนาจหน้าที่

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนดซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ

Scroll to Top