คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ศ. (กิตติคุณ) นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

อุปนายกสภาสถาบัน
ประธานกรรมการ

อำนาจหน้าที่

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนดซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ

Scroll to Top