คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน

รศ.คมสัน มาลีสี

อธิการบดี ประธานกรรมการ

รศ.กฤษติกา คงสมพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ศ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
กรรมการ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุเมท แป้งหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน ตลอดจนกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการของสถาบัน และนโยบายหรือแผนการดำเนินการที่หัวหน้าส่วนงานได้เสนอต่อสภาสถาบันในขณะที่เข้ารับการสรรหา โดยคณะกรรมการต้องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนงานทราบล่วงหน้า
(2) ติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) เชิญบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
(4) ให้ข้อเสนอแนะหัวหน้าส่วนงาน ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของส่วนงาน และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้สภาสถาบันทราบ
(5) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร
(6) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

Scroll to Top