คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ไว จามรมาน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการกรรมการที่ปรึกษา

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ

รศ.ชวลิต วงษ์เอก

กรรมการ

รศ.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

กรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กรรมการ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร

กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณากำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการรวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร โดยทำเป็นประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
(2) กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และ หลักสูตร
(3) ออกประกาศหรีอคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร
(4) กำหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร
(5) กำกับดูแล ให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนงาน และหลักสูตร
(6) จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตรให้ประสานและรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกสถาบัน
(7) จัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงานและหลักสูตร เสนอต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องที่สภาสถาบันมอบหมาย

Scroll to Top