Search
Close this search box.

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์คมกฤต เล็กสกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กรรมการ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

กรรมการ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณากำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการรวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร โดยทำเป็นประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
(2) กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และ หลักสูตร
(3) ออกประกาศหรีอคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร
(4) กำหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร
(5) กำกับดูแล ให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนงาน และหลักสูตร
(6) จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตรให้ประสานและรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกสถาบัน
(7) จัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่วนงานและหลักสูตร เสนอต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องที่สภาสถาบันมอบหมาย

Scroll to Top