ประจำเดือนธันวาคม 65

การประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ อธิการบดีกล่าวแนะนําประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2565 รับรองผลการเวียนแจ้งขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เรื่องสืบเนื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอเสนอพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอเสนอพิจารณานโยบายการลงทุนและกรอบวงเงิน วิธีการดำเนินการจัดหาประโยชน์จากการลงทุน  ขอเสนอพิจารณาอนุมัติออกข้อบังคับและประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมจำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย1) (ร่าง)  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. …2) (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะและสถาบัน เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ขออนุมัติหลักสูตร ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบชะลอการปิดหลักสูตร […]

ประจำเดือนธันวาคม 65 Read More »