Search
Close this search box.

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

6 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2566
กำหนดการในการดำนเนินการสรรหาคณบดี
6 พฤศจิกายน 2566
7-17 พฤศจิกายน 2566
สำรวจความคิดเห็น
- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี และแบบคำถามที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณานำมาใช้ถามผู้สมัครในวันแถลงวิสัยทัศน์ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ e-office ให้กับบุคลากรคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมส่งข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ

- ส่งหนังสือถึงสาขาวิชาในคณะ ผ่านระบบ e-office เพื่อให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ข้อ 12 (2) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับดังกล่าว
7-17 พฤศจิกายน 2566
12 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2566
- ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของคณะ เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของคณะ รวมถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดีที่ต้องการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา ณ ห้อง C201 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และพิจารณาแบบใบสมัคร แบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบประเมินการแถลงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.
13 - 27 ธันวาคม 2566
รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร และเอกสารการแถลงวิสัยทัศน์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยวิธีการดังนี้

- สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล council@kmitl.ac.th โดยให้ระบุหัวเรื่อง “สมัครคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” และต้องส่งเอกสารหลักฐานทางอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ในเวลา 16.30 น.
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 329 8242 หรือ โทร. 02 329 8000 ต่อ 2609
13 - 27 ธันวาคม 2566
4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2567 (การประชุมครั้งที่ 3)
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับที่ 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2567 (การประชุมครั้งที่ 4)
- ผู้สมัครตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แถลงวิสัยทัศน์ เสนอแนวนโยบาย และแผนงานการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (เรียงลำดับตามวันเวลาที่ยื่นใบสมัคร) ท่านละไม่เกิน 15 นาที

- พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสรรหาฯ เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับที่ 4 เรื่อง รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
Scroll to Top