Search
Close this search box.
Previous slide
Next slide

หน่วยงานภายในสำนักงานสภาสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบาย และ ประเมินผล

คู่มือกรรมการสภาสถาบัน |

มติสภาสถาบัน |

ประจำเดือนมกราคม67

การประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top