คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย
คำสั่งแต่งตั้งประธานและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

นายนพดล  เภรีฤกษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิถายนอกสถาบัน
อนุกรรมการ

นายวันชาติ  สันติกุญชร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อนุกรรมการ

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการ

นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฏ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

รศ.ไว จามรมาน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
อนุกรรมการ

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางจิรวดี ม่วงมีผล
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการ
และคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารวิชาการ
และคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและแผนงาน

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

นายสุระ เกนทะนะศิล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อนุกรรมการ

ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล
กรรมการสภาสถาบัน
โดยตำแหน่งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการสถาบัน
อนุกรรมการ

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
กรรมการสภาสถาบัน
โดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
อนุกรรมการ

ดร.อำนาจ ขาวเน
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี
อนุกรรมการ

รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรองกาญจน์ สวัสดิ์วีรพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ