คณะกรรมการสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ไว จามรมาน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุระ เกนทะนะศิล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ เจียรานุสสติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รักษาการแทนอธิการบดี

ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ

นางวันดี บุญยิ่ง

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฏ

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
 2. ออกข้อบังคับระเบียบ ประกาศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ มอบหมายให้ส่วนงานใด ในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สำหรับส่วนงานนั้นๆเป็นเรื่องๆไปก็ได้
 3. อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
 4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของสถาบัน รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุงหน่วยงานภายในสถาบัน
 5. อนุมัติ หรือยกเลิกการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม ของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
 6. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมและการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
 7. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
 8. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
 9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน อธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
 10. ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
 11. กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
 12. ออกข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน
 13. รับรองรายงานประจำปีของสถาบันและเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
 14. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว ทำการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ

ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติฯในการดำเนินงาน ได้กำหนดให้มีสภาสถาบัน มีองค์ประกอบ ดังนี้

 • นายกสภาสถาบัน
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จำนวน 12 คน
 • อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.
 • กรรมการสภาสถาบัน จำนวน 2 คน

  • เลือกจากหัวหน้าส่วนงาน 1 คน
  • ผู้แทนจากพนักงานสถาบัน จำนวน 1 คน

 • ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นอุปนายกสภาสถาบัน เพื่อทำหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 • และเพื่อให้การดำเนินงานของสภาสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สภาสถาบันสามารถแต่งตั้งรองอธิการบดี 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ