คณะกรรมการสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุระ เกนทะนะศิล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิวะ แสงมณี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ เจียรานุสสติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ไว จามรมาน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งอธิการบดี

ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล
กรรมการสภาสถาบัน
โดยตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
กรรมการสภาสถาบัน
โดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
กรรมการสภาสถาบัน
โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
กรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน

รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์
กรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
รองเลขานุการสภาสถาบัน

ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์
รองเลขานุการสภาสถาบัน

ขออภัยไม่สะดวก…อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ขออภัยไม่สะดวก…อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ขออภัยไม่สะดวก…อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ