คณะกรรมการสภาสถาบัน

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวมัณฑนา ปิยะมาดา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งอธิการบดี

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการสถาบัน

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ

รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์

กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว

เลขานุการสภาสถาบัน

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองเลขานุการสภาสถาบัน

ขออภัยไม่สะดวก…อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ขออภัยไม่สะดวก…อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ