การสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

12 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2566
กำหนดการในการดำนเนินการสรรหาคณบดี
12 พฤษภาคม 2566
15 - 22 พฤษภาคม 2566
สำรวจความคิดเห็น
- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต และแบบคำถามที่ประสงค์จะให้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณานำมาใช้ถามผู้สมัครในวัน แถลงวิสัยทัศน์ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ e-office ให้กับบุคลากรวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ได้มีส่วนร่วมส่งข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ

- ส่งหนังสือถึงสาขาวิชาในวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตผ่านระบบ e-office เพื่อให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ข้อ 12 (2) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับดังกล่าว
15 - 22 พฤษภาคม 2566
26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2566
- ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยฯ รวมตลอดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดีที่ต้องการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา ณ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรง ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต และพิจารณาใบสมัคร แบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบประเมินการแถลงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566
รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร และเอกสารการแถลง วิสัยทัศน์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยวิธีการดังนี้

- สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล council@kmitl.ac.th โดยให้ระบุหัวเรื่อง “สมัครคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” และต้องส่งเอกสารหลักฐานทางอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ในเวลา 16.30 น. โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 329 8242 หรือ โทร. 02 329 8000 ต่อ 2609 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ได้ที่
http : www.kmitl.ac.th
29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566
13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2566
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.
15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2566
- ผู้สมัครตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต แถลงวิสัยทัศน์ เสนอแนวนโยบาย และแผนงานการบริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต (เรียงลำดับตามวันเวลาที่ยื่นใบสมัคร) ท่านละไม่เกิน 15 นาที

- พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสรรหาฯ เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
Scroll to Top