การสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

15 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2566
กำหนดการในการดำนเนินการสรรหาคณบดี
15 พฤษภาคม 2566
16 - 23 พฤษภาคม 2566
สำรวจความคิดเห็น
- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และแบบคำถามที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณานำมาใช้ถามผู้สมัครในวันแถลงวิสัยทัศน์ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ e-office ให้กับบุคลากรวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้มีส่วนร่วมส่งข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ

- ส่งหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติผ่านระบบ e-office เพื่อให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ข้อ 12 (2) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับดังกล่าว
16 - 23 พฤษภาคม 2566
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2566
- ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยฯ รวมตลอดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดีที่ต้องการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และพิจารณาใบสมัคร แบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบประเมินการแถลงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
30 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2566
รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร และเอกสารการแถลงวิสัยทัศน์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยวิธีการดังนี้

- สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล council@kmitl.ac.th โดยให้ระบุหัวเรื่อง “สมัครคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” และต้องส่งเอกสารหลักฐานทางอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ในเวลา 16.30 น.

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 329 8242 หรือ โทร. 02 329 8000 ต่อ 2609 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้ที่
http : www.kmitl.ac.th
30 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2566
16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2566
ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2566
- ผู้สมัครตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ แถลงวิสัยทัศน์ เสนอแนวนโยบาย และแผนงานการบริหารวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (เรียงลำดับตามวันเวลาที่ยื่นใบสมัคร) ท่านละไม่เกิน 15 นาที

- พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสรรหาฯ เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
Scroll to Top