รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
อีเมล์ anuwat.ja@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298100