รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
อีเมล์ aranya.wa@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 0-2329-8136