เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชาย พุทธก้อม


ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ sakchai.bu@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3012
โทรสาร 02-329-8242