ปุจฉา-วิสัชนากระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ตอบ : เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง. หน้า ๒๓ ถึง ๒๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อสถาบันตรวจสอบแล้ว พบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่สอดคล้องกับข้อ ๑๙ วรรคสอง ของแนวหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาความว่า

“คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) บุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่าสองในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด

(๒) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมดโดยได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและต้องมิใช่ดำรงตำแหน่งบริหาร”

      ทางสถาบันจึงได้เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสถาบันว่าด้วยเรื่องดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนี้  มีจำนวน ๙ คน มาจากบุคคลภายนอก ๗ คน ซึ่งเกินกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการสรรหาอธิการบดีทั้งหมด  และบุคคลภายในที่มาจากการคัดเลือกและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน ๒ คน ซึ่งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกรรมการสรรหาอธิการบดีทั้งหมด

     สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  ได้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ….   ซึ่งนายกสภาสถาบันได้ลงนามในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ตอบ :  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย

(๑)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันคัดเลือก เป็นประธานกรรมการ

(๒)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันคัดเลือก จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

(๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  ให้สภาสถาบันคัดเลือกตามวิธีการที่สภาสถาบันกำหนด

(๔)  นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

     หากนายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นบุคลากรของสถาบัน ให้สมาคมศิษย์เก่าสถาบันคัดเลือกผู้แทนจำนวน ๑ คน ซึ่งไม่ใช่บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมเป็นกรรมการแทน

     ทั้งนี้ สภาสถาบัน ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามองค์ประกอบดังกล่าว  และนายกสภาสถาบันได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ตอบ : ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และวิธีการออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยกำหนดกรอบคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวน  ๓  ด้าน  ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวิชาการ และ ด้านการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน และให้กรรมการสภาสถาบันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามด้านที่กำหนดด้านละ  ๑  คน รวมเสนอชื่อได้ไม่เกิน ๓ รายชื่อ ซึ่งการเสนอชื่อดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อด้วย พร้อมให้ระบุความเชี่ยวชาญพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญนั้น ๆ

สำหรับกรอบคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการศึกษา  หมายถึง  มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายสถาบันอุดมศึกษา หรือการบริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  เช่น  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  หรือผู้บริหารหน่วยงานของรัฐด้านการศึกษา

ด้านวิชาการ  หมายถึง  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน  หมายถึง  มีประสบการณ์ในการบริหารรัฐวิสาหกิจ  บริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชน

     ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในกรณีการลงคะแนนคัดเลือกครั้งแรก ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือมีคะแนนเท่ากัน  ให้นำผู้ที่มีคะแนนลำดับที่  ๑  และลำดับที่  ๒ หรือผู้ที่มีคะแนนเท่ากันมาทำการลงคะแนนคัดเลือกอีกครั้ง และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ตอบ : ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ประธานและกรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยสภาสถาบัน จากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑.๑ นายศิวะ แสงมณี (กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานกรรมการ

๑.๒ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์(กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ)  เป็นกรรมการ

๑.๓ นายสุระ  เกนทะนะศิล (กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

๒. กรรมการสรรหาอธิการบดีจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวน ๓ คน  ซึ่งสภาสถาบันได้ดำเนินการคัดเลือกโดยออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวิชาการ และด้านการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน การลงคะแนนคัดเลือกเป็นการลงคะแนนแบบลับ  ผลการคัดเลือกได้กรรมการสรรหาอธิการบดีในแต่ละด้านดังนี้

๒.๑ ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ปัจจุบันท่านเป็นนายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี และเคยเป็น นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเคยเป็นอุปนายกสภาสถาบัน สจล.

๒.๒ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ปัจจุบันท่านเป็นนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องจากสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็น “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”  ประจำปี ๒๕๔๕ และมีผลงานวิจัยได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” หรือ รางวัล “ผลงานวิจัยดีเยี่ยม” ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติหลายผลงาน

๒.๓ นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหานรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน ปัจจุบันเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ประธานคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ไต้หวัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด

๓. กรรมการสรรหาอธิการบดีโดยตำแหน่ง ๓ ท่านได้แก่

๓.๑ นายบุญศักดิ์ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน

๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

๓.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ปิ่นศิโรดม กรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

โดยหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขาได้ไม่เกิน ๒ คน

ทั้งนี้ นายกสภาสถาบันได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชุดดังกล่าวแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดังที่กล่าวมา สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาที่คำนึงถึงความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่แต่งตั้งครั้งนี้มีจำนวน ๙ คน มาจากบุคคลภายนอก ๗ คน ซึ่งเกินกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการสรรหาอธิการบดีทั้งหมด  และบุคคลภายในที่มาจากคัดเลือกและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน ๒ คน ซึ่งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกรรมการสรรหาอธิการบดีทั้งหมด

ตอบ : คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สจล. ประชุมครั้งแรกแล้ว เน้นความโปร่งใสและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้มีการประชุมครั้งแรก โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เน้นกระบวนการสรรหาที่มีความโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม สจล. โดยได้กำหนดขั้นตอนในการสรรหาและกรอบเวลาในการดำเนินการดังนี้

๑. วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาทำการ ของ สจล. เป็นช่วงเวลาการรับสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี โดยสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ council@kmitl.ac.th โดยให้ระบุหัวเรื่อง “การสมัครอธิการบดี พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร”

๒. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้เพิ่มระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นจากที่เคยดำเนินการอยู่เดิมเป็น ๒ วัน คือในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ และ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาคม สจล. อย่างทั่วถึง โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาฯ

๓. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

 ๕. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเสนอแนวนโยบาย และแผนงานการบริหารสถาบันต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยในวันดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีรวมทั้งพิจารณารายงานผลการดำเนินการสรรหาอย่างละเอียด

      หลังจากวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีพร้อมรายงานผลการดำเนินการสรรหาอย่างละเอียด เข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งสภาสถาบันจะได้คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แถลงวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหารสถาบันเพื่อให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เห็นชอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๒ ฉบับแล้ว ได้แก่

ฉบับที่  ๑/๒๕๖๕ เรื่อง  กำหนดการในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี

ฉบับที่  ๒ /๒๕๖๕ เรื่อง  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

     การดำเนินการสรรหาตามกำหนดการในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นการดำนินการภายใน ๖๐ วัน ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

ตอบ ทางคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เปิดโอกาสให้ประชาคม สจล มีส่วนร่วมโดยการระดมความเห็นและแนวทางการ
สรรหาอธิการบดี โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/jxQbWK3R6PfuHi5k7 ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่  ๑/๒๕๖๕  เรื่อง  กำหนดการในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ได้กำหนดการประชุมร่วมกับประชาคม สจล. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)  เพื่อระดมความเห็นฯ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการสรรหาอธิการบดี รายละเอียดดังนี้

วันที่ เวลา คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประชุมร่วมกับ
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. คณบดีและผู้อำนวยการสำนักของสถาบัน
๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ศิษย์เก่าสถาบัน
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. นักศึกษาสถาบัน
๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. บุคลากรสถาบัน

 

     อีกทั้งถ้าท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน google form ตาม ลิงค์นี้ https://forms.gle/jxQbWK3R6PfuHi5k7  ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.  โดยท่านสามารถระบุได้ว่าต้องการอธิการบดีที่มีคุณสมบัติอย่างไร และต้องการให้อธิการบดีท่านต่อไปพัฒนา/ปรับปรุงเรื่องใดบ้าง ความเห็นดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและสภาสถาบันฯ  ซึ่งเป็นกระบวนหนึ่งในการให้ประชาคม สจล.  มีส่วนร่วมในการสรรหาอธิการบดีเพื่อพัฒนาสถาบันร่วมกันต่อไป

    ทั้งนี้  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมตามวัน/เวลาที่กำหนด  สามารถตรวจสอบ Link  การเข้าร่วมประชุมได้ที่ website  สจล.  https://www.kmitl.ac.th  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๑ วัน

ตอบ: หลังจากคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีพร้อมรายงานผลการดำเนินการสรรหาอย่างละเอียด เข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแล้ว สภาสถาบันจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ตามขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้

(๑) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ แถลงวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหารสถาบันต่อสภาสถาบัน

(๒) กรรมการสภาสถาบันออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีแบบลับ และผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภาสถาบันที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด  หากไม่มีผู้ที่ได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง  ให้มีการออกเสียงลงมติรอบที่สองในระหว่างผู้ที่ได้คะแนนสองลำดับแรก  และให้ผู้ได้คะแนนเสียงข้างมากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

     เมื่อสภาสถาบันเห็นชอบวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานและบันทึกข้อตกลงการบริหารงานของอธิการบดีตามวาระ ๔ ปี ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีเสนอแล้ว สภาสถาบันจะดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

     การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒  หมวด ๓ การพิจารณาของสภาสถาบัน และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗