มติสภาสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ.2561

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 12-61

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 11-61

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 10-61

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 9-61

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 8-61

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขออนุมัติหลักสูตร

ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการออกประกาศสถาบัน เรื่อง ลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561 

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติเงินประจำตำแหน่งบริหาร กรณีรักษาการแทนในตำแหน่งบริหารเกินระยะเวลาที่กำหนด เป็นรายกรณี

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเกษีณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กำหนดการปรชุมสภาสถาบัน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7-2561

รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุม The 12th International Conference  on  the  Environmental Management of The Enclosed Coastal Seas (EMECS )

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามการดำเนินงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติยกเลิกการใช้เงินรายได้สะสม(เงินคงคลัง)สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ของวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา(โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า)

สำนักงานพัสดุ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสม(เงินคงคลัง)ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะศิลปศาสตร์ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติยืมเงินรายได้สะสม(เงินคงคลัง)ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเสนอพิจาราณาอนุมัติแผนประมาณการรายรับ – รายจ่าย (Projection Plan) ระยะเวลา 15 ปี ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 7-61

ขออนุมัติแต่งตั้งบุุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6-61

รายงานการดำเนินการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะการบริหารและจัดการ และวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ …) พ.ศ. … 

ขออนุมัติหลักสูตร

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ขอเสนอพิจารณาออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารบุคคล (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และการประชุมสภาสถาบัน (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1-2561

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของสภาสถาบัน การพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร

รายงานแนวทางการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) (องค์ประกอบที่ 1) และการแสดงผลการรับรองหรือยกเลิกการรับรองเงินเดือนของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.ค.ศ.

แจ้งทราบการจัดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเงินกองทุนของ สจล.

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ สจล.

อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติตัดโอนหลักสูตรและนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและสื่อประสม ไปสังกัดวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 6-61

ขออนุมัติหลักสูตร

ขออนุมัติการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการสภาวิชาการของ สจล.

ขอเสนอพิจารณาให้ชะลอการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติงดรับนักศึกษาใหม่ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานแจ้งเพือทราบ

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเงินกองทุนของ สจล.

อธิการบดีรายงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

นโยบายการดำเนินงานด้านกาพัฒนานักศึกษา และด้านกิจกรรมการดำเนินชีวิตของนักศึกษา

มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 5-61

Read More