S__10240214
S__10240216
S__10240217
S__10240218
S__10240219
S__10240220

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

Read More
S_17031297
S__10240205
S__17031318
S__17031305
S__17031308
S__10240206
S__17031347
S__10240204
S__17031355
S__10240207
โครงการอบรม เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรม เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน สจล. จัดอบรมเรื่อง “การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Read More