สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
 2. ออกข้อบังคับระเบียบ ประกาศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ มอบหมายให้ส่วนงานใด ในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สำหรับส่วนงานนั้นๆเป็นเรื่องๆไปก็ได้
 3. อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
 4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของสถาบัน รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุงหน่วยงานภายในสถาบัน
 5. อนุมัติ หรือยกเลิกการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม ของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
 6. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมและการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
 7. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
 8. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
 9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน อธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
 10. ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
 11. กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
 12. ออกข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน
 13. รับรองรายงานประจำปีของสถาบันและเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
 14. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว ทำการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ