สำนักงานสภาสถาบันมีนโยบายสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน ปฏิบัติงานหน้าที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมาย

สำนักงานสภาสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปีพุทธศักราช 2551 ให้สถาบันมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 45 ก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แบ่งส่วนงาน ดังนี้

  • สำนักงานสภาสถาบัน
  • สำนักงานอธิการบดี
  • ส่วนงานวิชาการ
  • ส่วนงานอื่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกลไกขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถาบันไปสู่วิสัยทัศน์สถาบัน

พันธกิจ

สนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน และ ตรวจสอบ ติดตาม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ สภาสถาบันสู่วิสัยทัศน์สถาบัน
  • เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
  • เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฏ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

นางทิพวัลย์ สุวรรณชมพู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุขุมาภรณ์ จำปาทิว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

นายศักดิ์ชาย พุทธก้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกวิสรา กลมเกลียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์สิทธิ์ เทวบิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบาย และประเมินผล

นางสาวนลินี บุญเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมะนาว บุญคุ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานตรวจสอบ

นางศรุดา โพธิ์พันธุ์

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวอรทัย จันทร์แจ้ง

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวปิยะมล บุญชื่น

นักตรวจสอบภายใน

นางศุภวรรณ ปราณี

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ งานธุรการ
งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพหน่วยงาน งานบริหารองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน งานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสถาบันด้านการประชุมสภาสถาบัน งานสรรหากรรมการสภาสถาบันและผู้บริหาร การดำเนินงานขออนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบายและประเมินผล มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสถาบัน งานเลขานุการในการติดตามประเมินผลผู้บริหาร ประสานงาน ติดต่อ ติดตามการ ดำเนินงานของสถาบันตามที่สภาสถาบันมีมติ หรือมอบหมายและงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในตามกฎบัตรการตรวจสอบของสถาบัน และมีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของงานตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน
(Financial Auditing) ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน
งานหรือโครงการต่างๆ ของสถาบันว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด
(Performance Auditing) การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้อง (Compliance
Auditing) ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
(Information Technology Auditing) รวมทั้งการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การวางแผน การควบคุมและการประเมินผลเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Management Auditing) การประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในของสถาบัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาแก่อธิการบดี หน่วยรับตรวจ และผู้ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินงานในเรื่องศูนย์ประสานสถาบันใสสะอาด และงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมสภาสถาบันจัดให้มีทุกวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน

กำหนดการประชุมสภาสถาบัน

December 2022
M T W T F S S
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

สรุปการใช้งบประมาณของสำนักงานสภาสถาบัน

  • ใช้จริง
  • เป้าหมาย