สำนักงานสภาสถาบันมีนโยบายสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน ปฏิบัติงานหน้าที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมาย

แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 4 งาน โดยมีรายละเอียดภาระหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

นางวันดี บุญยิ่ง

หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน

นางลำพึง สุระกำพลธร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชาย พุทธก้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรทัย จันทร์แจ้ง

นักตรวจสอบภายใน

นางศรุดา โพธิ์พันธุ์

นักตรวจสอบภายใน

นางศุภวรรณ ปราณี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะมล บุญชื่น

นักตรวจสอบภายใน

นางสุขุมาภรณ์ จำปาทิว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ งานธุรการ
งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพหน่วยงาน งานบริหารองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน งานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสถาบันด้านการประชุมสภาสถาบัน งานสรรหากรรมการสภาสถาบันและผู้บริหาร การดำเนินงานขออนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบายและประเมินผล มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสถาบัน งานเลขานุการในการติดตามประเมินผลผู้บริหาร ประสานงาน ติดต่อ ติดตามการ ดำเนินงานของสถาบันตามที่สภาสถาบันมีมติ หรือมอบหมายและงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในตามกฎบัตรการตรวจสอบของสถาบัน และมีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของงานตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน
(Financial Auditing) ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน
งานหรือโครงการต่างๆ ของสถาบันว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด
(Performance Auditing) การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้อง (Compliance
Auditing) ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
(Information Technology Auditing) รวมทั้งการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การวางแผน การควบคุมและการประเมินผลเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Management Auditing) การประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในของสถาบัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาแก่อธิการบดี หน่วยรับตรวจ และผู้ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินงานในเรื่องศูนย์ประสานสถาบันใสสะอาด และงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย