สำนักงานสภาสถาบันมีนโยบายสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน ปฏิบัติงานหน้าที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางวันดี บุญยิ่ง

หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

นางทิพวัลย์ สุวรรณชมพู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางลำพึง สุระกำพลธร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุขุมาภรณ์ จำปาทิว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

นายศักดิ์ชาย พุทธก้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกวิสรา กลมเกลียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์สิทธิ์ เทวบิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์ ติดตามนโยบาย

นางสาวนลินี บุญเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมะนาว บุญคุ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานตรวจสอบ

นางศรุดา โพธิ์พันธุ์

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวอรทัย จันทร์แจ้ง

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวปิยะมล บุญชื่น

นักตรวจสอบภายใน

นางศุภวรรณ ปราณี

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ งานธุรการ
งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพหน่วยงาน งานบริหารองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน งานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสถาบันด้านการประชุมสภาสถาบัน งานสรรหากรรมการสภาสถาบันและผู้บริหาร การดำเนินงานขออนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการวิเคราะห์ ติดตามนโยบายและประเมินผล มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสถาบัน งานเลขานุการในการติดตามประเมินผลผู้บริหาร ประสานงาน ติดต่อ ติดตามการ ดำเนินงานของสถาบันตามที่สภาสถาบันมีมติ หรือมอบหมายและงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในตามกฎบัตรการตรวจสอบของสถาบัน และมีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของงานตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน
(Financial Auditing) ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน
งานหรือโครงการต่างๆ ของสถาบันว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด
(Performance Auditing) การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้อง (Compliance
Auditing) ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
(Information Technology Auditing) รวมทั้งการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การวางแผน การควบคุมและการประเมินผลเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Management Auditing) การประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในของสถาบัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาแก่อธิการบดี หน่วยรับตรวจ และผู้ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินงานในเรื่องศูนย์ประสานสถาบันใสสะอาด และงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมสภาสถาบันจัดให้มีทุกวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน

กำหนดการประชุมสภาสถาบัน

September 2021
M T W T F S S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930