ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยคณะกรรมการได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน  ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM