การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM