การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และที่ห้องประชุมสภาสถาบันชั้น 9