การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และที่ห้องประชุมสภาสถาบันชั้น 9 และได้มีการไปเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมอาหารและคณะเทคโนโลยีการเกษตร