การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และที่ห้องประชุมสภาสถาบันชั้น 9