การประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และที่ห้องประชุมสภาสถาบันชั้น 9