การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM