การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM