การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM